รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567)