ส่วนที่ 3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป59(6 แผนงานสร้งความเข้มแข็งของชุมชน)