แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองลำพูน