แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566– 2570 ของ เทศบาลเมืองลำพูน