ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน

"ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนวิถีความพอเพียง"

   

เริ่มก่อตั้งเทศบาล

เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูนพ.ศ. 2479 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระธาตุหริภุญชัย ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ เดิมชื่อเมืองหริญภุญไชย มีความรุ่งเรืองมาแต่อดีต อายุประมาณ 1,339 ปี และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณไว้มากที่สุด
 

โบราณสถานและโบราณวัตถุ

มีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดมหาวัน กู่ช้าง กู่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณศูนย์กลางเมืองเป็นเขตเมืองเก่า มีคูเมืองล้อมรอบพร้อมประตูเมืองสี่ทิศ มีพื้นที่ประมาณ 2 ตร.กม.
 

ระบบการคมนาคมในพื้นที่

ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเมือง ระบบการคมนาคมพื้นที่ภายในและระหว่างพื้นที่รอบนอกอาศัยระบบถนนเป็นหลัก ลักษณะโครงข่ายเป็นแบบถนนกระจายการจราจร มีถนนรวม 15 สาย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล มีถนนสายต่าง ๆ ที่สำคัญ ถนนสายหลักเป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพื้นที่และสามารถเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ได้แก่ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนอินทยงยศ และถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ถนนสายรองเป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพื้นที่ ได้แก่ ถนนรอบเมืองนอก – ถนนรอบเมืองใน ถนนสนามกีฬา ถนนสันป่ายาง ถนนพระคงฤาษี ถนนมุกดา ถนนเจริญตา ถนนวังซ้าย ถนนวังขวา ถนนไชยมงคล และถนนจิตวงศ์พันธ์รังสรรค์ นอกจากนี้ยังมีถนนสายย่อยเป็นถนนซอยต่าง ๆ ที่ใช้เดินทางเชื่อมถนนสายหลักและเดินทางในระยะใกล้ ๆ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มีสะพานข้ามแม่น้ำกวงอีก 6 แห่ง ได้แก่ สะพานท่านาง สะพานท่าขาม สะพานเฉลิมพระเกียรติ สะพานท่าสิงห์ สะพานบ้านยู้และสะพานเลียบทางรถไฟ เทศบาลได้กำหนดดวงตราเป็นรูปพระธาตุหริภุญชัย เป็นดวงตราประจำเทศบาล