ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

27 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 0-5351-1013 โทรสาร : 0-5351-1092

อิเมล์ : lamphuncity.go.th@gmail.com

สถานที่ตั้ง

สายด่วนผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

081-6717217

ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

086-4219111

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

 • งานธุรการ สำนักปลัด
 • งานทะเบียนราษฎร์
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานป้องกัน
 • 0-5351-1013  ต่อ  109
 • 0-5351-1013  ต่อ  134, 0-5351-1444
 • 0-5351-1013  ต่อ  100
 • 0-5351-1013  ต่อ  110
 • 0-5351-1014

กองคลัง

 • งานธุรการ
 • งานพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานผลประโยชน์
 • งานการเงิน
 • งานแผนที่ภาษี
 • 0-5351-1013  ต่อ  141
 • 0-5351-1013  ต่อ  118 , 122
 • 0-5351-1013  ต่อ  119
 • 0-5351-1013  ต่อ  120
 • 0-5351-1013  ต่อ  121

กองช่าง

 • วิศวกร
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานธุรการกองช่าง
 • 0-5351-1013  ต่อ  127
 • 0-5351-1013  ต่อ  128
 • 0-5351-1013  ต่อ  146
 • 0-5351-1013  ต่อ  147, 148

กองการศึกษา

 • งานธรุการ
 • งานงบประมาณฯ
 • กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
 • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน/โรงเรียน
 • 0-5351-1013  ต่อ  130
 • 0-5351-1013  ต่อ  131
 • 0-5351-1013  ต่อ  133
 • 0-5351-1013  ต่อ  140

กองการแพทย์

 • หมายเลขโทรศัพท์กองการแพทย์
 • 0-5352-5776

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • หมายเลขโทรศัพท์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • 0-5351-1013 ต่อ 115
 • 0-5356-1524

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • หมายเลขโทรศัพท์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 0-5351-1013 ต่อ 114
 • 0-5351-2000

กองการเจ้าหน้าที่

 • หมายเลขโทรศัพท์กองการเจ้าหน้าที่
 • 0-5351-1013 ต่อ 154

กองสวัสดิการและสังคม

 • หมายเลขโทรศัพท์กองสวัสดิการและสังคม
 • 0-5351-1013 ต่อ 123

สายด่วน

 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • รถพยายบาลฉุกเฉิน
 • 199
 • 1669