ผู้เกิดปีเป้า (วัว)

          สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชาย-หญิงใดเกิดปีฉลู ชันษาเป็นเป็นมนุษย์ผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตาล

          ลักษณะในการทำนาย ท่านผู้เกิดปีฉลู สิริตกที่ปากพรหม พูดเจรจาไพเราะเป็นที่พอใจ ของคนทั่วไป เป็นคนขยัน เชื่อมั่นในตนเอง มีความจำเป็นเลิศ ถ้าเป็นชายมีเสน่ห์ เป็นคนเจ้าชู้มาก เป็นหญิงจะอาภัพคู่ครอง ในการการครองเรือนต้องมีใจที่หนักแน่นและเชื่อมั่นในครอบครัว คนเกิดปีนี้ถ้ามีการศึกษาดีจะได้รับผลของการที่มีการศึกษาดี แต่ในการเจรจาพอจะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูด เป็นคนชอบท่องเที่ยวไม่ว่าจะไกลใกล้มักท่องเที่ยวไปทั่ว ชอบอาสาทำงานให้คนอื่น แต่จะทำบุญแก่ใครไม่ขึ้น

          พุธเป็นใจ เป็นคนมีความคิดสุขุมและรอบคอบ มีจิตใจเมตตา ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ทำคุณแก่ใครไม่ขึ้น เหมือนปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจ

          เสาร์เป็นที่นั่ง มักใช้ชีวิตครุ่นคิดในเรื่องอารมณ์ทางเพศ เป็นชายมักมีเสน่ห์ เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม เป็นหญิงจะมีไฝในที่ลับ รูปร่างสง่างามแม้อาจจะไม่งามนัก แต่ก็มีชายหลงรัก

          อังคารกับพฤหัสบดีเป็นมือ มักทำงานได้ทุกอย่าง หากได้รับการศึกษาดีจะก้าวหน้าในชีวิตและเจริญรุ่งเรือง การงานที่เหมาะสม เช่น แพทย์ ครูอาจารย์ ถ้าได้รับการศึกษาน้อยมักถูกคนหลอกลวงเสนอ ควรมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มาก

          ศุกร์กับอาทิตย์เป็นเท้า มักชอบท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยวทั่วสารทิศตามใจตัวเองที่อยากไป

          ท่านผู้เกิดในปีฉลู ถ้าเกิดกลางวันมักจะลำบาก ไม่สบายกายและใจ ต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำประกอบอาชีพ หากเกิดเวลากลางคืนดีมีความสุขท่านผู้เกิดปีนี้ควรนำผ้าแพรประจำสีวันเกิดไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง

ปุคละญิงชายฝูงใดเกิดปี๋เป้า เปิ้งวัวลงด้วยธาตุดินจุธาตุเจ้าลำปางหลวงแรกแต่เก๊าก่อนหัวตีนั้นได้     อาศรัยอยู่ตี่ต้นบุญนาค มีหมารักษาอยู่ได้ฟู่อู้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่าดูราเจ้ากู กันว่าจักมาอาศรัยอยู่ร่วมกันตี่นี้เตี่ยงบ่กวรจะแล เยียวว่าเปียธิจักมาบีบเบียนแก่เราจะและ เหตุนั้นกวรปากั๋นไปเอากำเนิดตี่ในขุกุ๋ลคนตังหลายก่อนและ หลอนว่าปายลูนมามีเปียธิพยาธิมาบังเกิดในต๋นตั๋วแห่งข้าดั่งอั้นก็ดี ข้าก็จักเอาเครื่องมาปู๋จาหื้อสูเจ้าตังหลายนั้นรับไปเต๊อะ กันว่าเจี๋ยรจ๋ากันสันนี้แล้ว จิ่งได้มาเอาก๋ำเนิดในคัพภะมารดาแห่งต๋น และได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

          หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าลำปางหลวงว่า

" โย ปาตุภูตา อตุลานุ ภาวา จิรัง ปติฏฐิโต ลัมพุกัปปปุเร  เทเวน คุตตา อุตตราภิ เธยยะนมามิหันตัง

วระชินธาตุงกุ มารกัสสัป ปราธาตุโย ปฏิยหาพันนธาเปติ มหาฐาเน เจติยังปูชินตารนเทเวติ ตัส นมามิหังฯ "

 

สร้างโรงไฟเป็นตานหากจักสมฤทธีบ่อย่าจ๊ะแลคนเกิดปีเป้าเปิ้งงัวธาตุดินสิริตกอยู่ที่ปากพรหม มักอู้จ๋าไรเราะเป็นที่ชอบใจแก่คนตังหลาย มักได้ดิบ ได้ดีเพราะปาก พุธเป็นใจเป๋นคนมีความคิดรอบคอบ มีใจเมตตาต่อคนทั่วไป ทำคุณคนไม่ขึ้นดุจดั่งปิดทองหลังพระ เสาร์เป็นที่นั่งเป็นคนมีกามารมณ์แรง และมีเสน่ห์อยู่ในตัวเป็นผู้ชายมักพูดจาถูกใจหญิง เป็นหญิงมักมีรูปร่างงามแต่มักจะอาภัพผัวอังคารกับพฤหัสเป็นมือท่านว่าเป็นคนทำงานได้ทุกอย่างมีฝีมือดีแต่มักจะเกียจคร้าน ศุกร์กับอาทิตย์เป็นเท้ามักชอบเดินทางเสมอๆเมื่ออายุกลางคนจะสร้างฐานะด้วยปัญญาของตนเอง ได้ร่วมกับพระเวสสันดรเป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารีชอบทำบุญสุนทานจะได้รับความสุขสบายเมื่อภายหลัง เป็นผู้มีอายุยืนแลฯ