ผู้เกิดปีเล้า(ระกา ไก่)

สิทธิการิยะฯ ท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชายหญิงใดเกิดปีระกาธาตุเหล็กชันษาเป็นผีเสื้อผู้ชาย มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ต้นฝ้ายเทศหรือต้นยาง

          ลักษณะการทำนาย ท่านผู้เกิดปีระกาสิริตกอยู่ที่เข่าซ้ายของพรหมอังคารเป็นปาก มักชอบพูดจาตลกเกี่ยวกับทางเพศ เป็นที่น่าพอใจกับเพศตรงข้ามมักมีคารมคมคายรู้เท่าทันเหลี่ยมคน

          พฤหัสบดีเป็นใจ เป็นคนมั่นอยู่ในศีลธรรม ชอบเรียนวิชาสารพัดแต่ไม่เก่งถึงขนาดชำนาญ

          อาทิตย์เป็นที่นั่ง มักมากในเรื่องของความรัก มั่วสุมกับเพศตรงข้าม มักมีไฝหรือปานในที่ลับมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่พึงพอใจเพศตรงข้าม เป็นชายมักอาภัพในหน้าที่การงานและความรัก มีคู่ครองหลายคน เป็นหญิงมักมีความมักใหญ่ใฝ่สูง จะมีสามีที่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี

          พุธกับศุกร์เป็นมือ มีฝีมือในเชิงศิลป์ ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีไม่ได้ การทำสิ่งใดมักหนักไปในทางศิลป์ แต่มีเสน่ห์จูงใจเพศตรงข้ามได้ดี มักไปได้ดีที่ถิ่นอื่น

          เสาร์กับจันทร์เป็นเท้า เป็นคนชอบเดินทางไกล อยู่ที่ไหนไม่ได้นานมักพเนจรไปตามที่ใจตนชอบ นิสัยไม่ค่อยดีนัก ถ้าติดการพนันจะถอนตัวอยาก

          ผู้เกิดปีระกา ถ้าเกิดกลางวันมิสู้ดี เพราะจะอาภัพ จะลำบากในการเลี้ยงหาชีพ หากเกิดเวลากลางคืนจะมีสุข มั่งมีทรัพย์สินเงินทอง บริวารมาก

          ผู้เกิดปีนี้ เมื่อไปอยู่แห่งใด ควรรดน้ำพรวนดินหรือปลูกต้นต้นยางทางทิศเหนือหรือใต้บ้านเรือนที่ตนอาศัยจึงจะเป็นโชคลาภและเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว

ปุคละญิงชายฝูงใดเกิดนี้ จุธาตุเจ้าหริภุญชัย ลงด้วยธาตุเหล็กได้ร่วมชาติกับเจ้าสิทธาตถ์แต่เก๊าหัวตีนั้นได้อาศรัยอยู่ต้นกอก อันมีเสือโคร่งเฝ้ารักษาอยู่ ได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นไปมาว่าดูราเจ้าเสือโคร่ง ข้าจักอยู่ตี่ตี้บ่ได้จะแล เยียวว่าปายลูนนั้น ภัยยัและเปียธิจักบังเกิดแก่ข้า จิ่งจักขอลาต่านไปก่อนเต๊อะ จักไปเอากำเนินตี่ขะกุ๋ล คนตังหลายปุ้นแล กันว่าข้าได้เกิดแล้วก็จักแต่งห้างยังเครื่องปู๋จามาหื้อแก่เจ้ากันว่าสั่งลาแล้วก็ได้เอาต๋นมาเอาปฏิสนธิ์กำเนิดในคัพภะแม่แห่งต๋น จิ่งได้เกิดมาเป๋นคนญิงจายตังหลายนี้แลฯ

หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ลำพูนว่า

" สุวัณณะเจติยัง หริภุญชัยฏฐัง วรโมลีธารัง อุรัฎฐิเสฎฐัง สหอังคุลิฎฐึ

กัจจายเนนานิตปัตตะปูรัง  สีเสนะ มันหังปณมามิธาตุ อะหัง วันทามิ สัพพทาฯ "

 

ธรรมสิตธัตถะ เป็นธรรมจาตา หื้อได้สร้างเป็นทาน ยอดของทานนั้นคือสร้างวัจจกุฎีเป็นทานเต๊อะ จักอยู่สุขสวัสดีทีฆาแลฯ

          ผู้ที่เกิดปีเล้า ธาตุน้ำสิริตตกอยู่ที่เข่าซ้ายของพรกม อังคารเป็นปากชอบพูดจาห้าวหาญดุดันแต่ทว่ามักมีเหตุผล

          พฤหัสเป็นใจเป็นคนมีใจเป็นบุญชอบให้ทาน เป็นคนใจอ่อนใจง่ายใครขออันใดมักให้ด้วยง่าย

          อาทิตย์ เป็นที่นั่งเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงมาก ถ้าเป็นหญิงมักมีใฝหรือปานที่ของลับแต่ใจใฝ่สูง จะได้ผัวเป็นคนปากเบี้ยว ผิดดำแดง

          พุธกับศุกรเป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดีในเชิงช่างแต่ทว่ามีความเพียรน้อย ใจเหลาะแหละ

          เสาร์กับจันทร์เป็นเท้า มักอยู่ไม่เป็นที่ เกิดที่นี่มักได้ดีที่อื่นได้ร่วมกับเจ้าสิทธาตถ์ ยามเมื่อน้อยได้พลัดบ้านจากเมือง ปายลูนได้รับสมบัติทำนายว่าจะเป็นผู้มีอายุยืน