ผู้เกิดปีใจ้ (หนู)

สิทธิการิยะฯท่านโหราจารย์ในอดีตกาลกล่าวต่อกันมาว่า ชาย-หญิงใดเกิดปีชวดธาตุกำเนิดคือ ธาตุน้ำ ชันษาเป็นเทวดาผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ต้นมะพร้าว หรือต้นกล้วย

          หลักการทำนาย ผู้เกิดปีชวด สิริตกที่หัวพรหม อาทิตย์เป็นปาก พูดจาเด็ดขาดชัดเจน มักทำอะไรตามใจตัวเองเสมอ ไม่ฟังเหตุผลของใครๆ แต่ว่าแม้นคำพูดเหล่านั้น แม้จะแข็งกระด้างแต่ก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ใหญ่หรือผู้ที่ได้ฟังได้ยิน มักก่อศัตรูเพราะคำพูดของผู้น้อย

          อังคารเป็นใจ มักมีใจที่ไม่แน่นอน เป็นคนมักง่ายชอบเปลี่ยนแปลง หากมีเพื่อนที่มีนิสัยไม่ดีมักจะไม่ดีตามหรือเป็นอันธพาลไปด้วย แต่ถ้าคบกับบัณฑิตจะมีความเจริญก้าวหน้ามีเกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงาน จิตใจไม่มั่นคงมักมากในกามคุณหลงทางเพศตรงข้าม

          พฤหัสเป็นที่นั่ง เมื่ออยู่ที่เดิมมักไม่ได้ดี แต่จะไปได้ดีมีหลักแหล่งมั่นคงที่อื่น

          จันทร์กับพุธเป็นมือ ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย ชอบทำงาน มีความเพียรขยันและพยายาม เอาใจผู้ใหญ่เก่ง ผู้ใหญ่มักชอบ ถ้าหากได้รับการศึกษาดี ก็ย่อมไม่ลำบากเป็นคนมีบุญเหนือกว่าใครเสมอๆ

          ท่านผู้เกิดในปีชวด ถ้าเกิดเวลา (ตกฟาก) กลางวันจึงจะดี เกิดกลางคืนไม่สู้ดีนัก เป็นชายจะอาภัพ

          ศุกร์กับเสาร์เป็นเท้า  มักชอบเดินทางไกล ท่องเที่ยวอยู่เสมอๆ ด้วยเหตุนี้มักย้ายไปตั้งถิ่นฐานมีภูมิลำเนาอยู่ที่อื่น พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นหญิงมักจะมีความรักมากมาย เจ้าชู้ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องครอบครัว ตัวเองมีใจแข็ง ปากจัด ผู้เกิดปีชวด เมื่อไปอยู่ภูมิลำเนาที่สารทิศใดๆให้หาต้นมะพร้าว หรือต้นกล้วยมาปลูกไว้ภายในรั้วบ้านด้วยจะมีสิริมงคล อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั้งครอบครัว

ปุคละญิงจายฝูงใดเกิดปี๋ใจ้ ลงด้วยธาตุน้ำอาจ๋ารย์เจ้ากล่าวไว้ว่าจุธาตุเจ้าทอง เมื่อแรกเก๊าก่อนนั้นได้มาอาศรัยอยู่ตี่ต้นโพธิ มีผีเสื้อรักษาอยู่ จิ่งได้เจี๋ยรจ๋ากั๋นว่าดูราเจ้ากูเหยจักมาอยู่ร่วมกั๋นในตี่นี่บ่กวรเยียวว่าพยาธิจักมาบังเกิดแก่เราจ๊ะและ ด้วยเหตุนั้นข้าจักไปเอากำเนิดในขะกุ๋ลคนตังหลายก่อนและ รอยว่าปายลูนมามีภัยยะมาบังเกิดในต๋นตั๋วแห่งข้าดั่งอั้นก็ดี ข้าก็จักเอาเครื่องต่างๆ มาปู๋จา หื้อสูเจ้าตังหลายจุ่งไปรับเอาเครื่อง  ปู๋จานั้นเต๊อะหื้อได้เอายังเปียธิตังหลายไปกับตั๋วแห่งเจ้านั้นเต๊อะกันว่าเจียรจ๋ากั๋นสันนี้แล้ว

จิ่งได้มาเข้าอยู่ในคัพภะอันเป๋นแม่แห่งต๋น และได้เกิดมาเป๋นคนหญิงจายตังหลายนี้แลฯ หื้อได้ไหว้พระธาตุเจ้าจ๋อมทองว่า

" นะมามิติโลกะโมลิง โลหะกุเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติ มันตัง มะโนหะรัง อะหัง วันตามิ สัพพะตาฯ "

หื้อได้สร้างธรรมเต๋มิยะเป๋นธรรมจาต๋าเป๋นตาน ยอดตานั้นหื้อได้สร้างศาลาและบ่อน้ำเป๋นยอดตานก็จักสมฤทธีอยู่ดีมีสุขบ่อย่าจะแลฯญิงชายใดก็ดีเกิดในปี๋ใจ้ เปิ้งหนูธาตุน้ำ สิริตอยู่ตี่หัวพรหมอาทิตย์เป๋นปากพูดจาโอหัง เด็ดขาดไม่เกรงกลั๋วใคร ทำอะไรมักตามใจ๋ต๋นเองแต่มักเป๋นตี่ถูกใจ๋ผู้ใหญ่และสมณะชีพราหมณ์ อังคารเป๋นใจ๋ มักมีใจ๋เหลาะแหละไม่แน่นอนเปลี่ยนใจ๋ง่าย ถ้าคบคนพาลๆ จะพาไปหาผิดแต่ถ้าคบบัณฑิตจะก้าวหน้าจะได้ดิบได้ดี เป๋นคนมักมากในก๋ามคุณ พฤหัสเป๋นที่นั่ง ท่านว่าเกิดที่นี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นจิ่งดีมีหลักฐาน จันทร์กับพุธเป๋นมือท่านว่าเป๋นคนขยันหมั่นเพียร เป๋นคนมีฝีมือดีทำอะไรก็ดีไปหมด ศุกรกับเสาร์เป๋นเท้าท่านว่าเป๋นคนชอบเดินทางไกล๋อยู่เสมอๆ พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป๋นหญิงมักจะได้สามีที่มีความสามารถกว่าต๋นได้เกิดมาร่วมกับเจ้าเต๋มิยะเมื่อยามเล็กมักลำบากโตขึ้นจะได้รับความสุขมีสมบัติพอตั๋ว เป็นผู้มีอายุยืนแลฯ