รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2559

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ เป็นรางวัลที่สถาบันพระปกเกล้ามอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศมาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้งในระยะเวลา 5 ปี รางวัลพระปกเกล้าทองคำเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นหน่วยงานที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย