รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น

รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลชมเชย ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยคณะผู้บริหารเดินทางร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ และได้รับเงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากการส่งนวัตกรรมเพื่อเข้ารับการประเมินจำนวน ๒ นวัตกรรม ประกอบด้วย

๑.) โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูน

๒.) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลฯ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการกิจการต่างๆ ของเทศบาลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป