รางวัลพระปกเกล้า 2556

รางวัลพระปกเกล้า 2556

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน