รางวัลพระปกเกล้า 2558

รางวัลพระปกเกล้า 2558

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม