รางวัลพระปกเกล้า 2557

รางวัลพระปกเกล้า 2557

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม