รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน