แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่2 /2566 ของเทศบาลเมืองลำพูน