รวมข่าวสารจากเทศบาล

12 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชาคมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
11 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
17 พฤศจิกายน 2564 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564
9 พฤศจิกายน 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดปล่อยโคมลอย ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564
21 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดงเขตแผนที่ภาษี ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
7 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ผลการตัตสินการประกวตการออกแบบและตั้งชื่อ มาสคอต ของเทศบาลเมืองลำพูน
18 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อมาสคอต ประกวดการ์ตูนมาสคอต CONCEPT เทศบาลเมืองลำพูน LAMPHUN MUNICIPALITY MASCOT CONTEST
6 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ เรื่อแจ้งแผนการออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
27 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
11 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการโครงการจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก พร้อมหัวเจาะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
11 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาขี้ป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
25 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
23 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2564
5 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองลำพูน (ศปก.ทม.ลพ) ที่ 001/2564 เรื่อง งดใช้สถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว
29 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดปล่อยโคมลอย ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564
7 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน
22 กันยายน 2564 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
9 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ผลการตัตสินการประกวตการออกแบบและตั้งชื่อ มาสคอต ของเทศบาลเมืองลำพูน
1 กันยายน 2564 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พศ. 2564
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
18 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
17 มกราคม 2565 พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ บริจาครถตู้ให้เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำเป็นรถบริการนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงาน “เที่ยวลำพูนเสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน
17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านค้าและลูกจ้างตลาดทุกแห่ง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รอบที่ ๒ ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับโล่ขอบคุณ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”
12 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน คุมเข้มล้างตลาดสดอย่างต่อเนื่อง รักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
12 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน กำจัดผักตบชวา-วัชพืชในน้ำกวงต่อเนื่อง บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
10 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ลุยตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและลูกจ้างในตลาดทุกคน ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
7 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน และทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
11 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เลื่อนการประกาครายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2564
14 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยายน 2564
23 กันยายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
6 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน เมษายน 2564
19 เมษายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
8 ธันวาคม 2564 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
25 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
22 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2564 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 30 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เทศบาลเมืองลำพูน
22 กันยายน 2564 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
26 สิงหาคม 2564 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564
25 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
23 สิงหาคม 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
14 สิงหาคม 2564 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
10 สิงหาคม 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
2 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
30 กรกฎาคม 2564 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 กันยายน 2563
11 กรกฎาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลลำพูน ร่วมประกาศเจตจำนงบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน
12 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 พฤษภาคม 2564 ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)
26 เมษายน 2564 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน 2564)
26 เมษายน 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564
26 เมษายน 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองลำพูน ปี 2564
23 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรม ITA
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ / กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ / กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน MOU ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน