รวมข่าวสารจากเทศบาล

24 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566
15 มีนาคม 2566 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า และ PM2.5 จังหวัดลำพูน อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
14 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำวารสารแนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองลำพูน ทั้งนี้หากผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่สนใจโปรโมท ธุรกิจและร้านค้าของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ facebook : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-6950729 และ 053511013 ต่อ110
10 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูนว่าด้วย การจัดระบบการจราจร กำหนดให้รถเดินทางเดียว และกำหนดการจอดรถ
9 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับบริจาค “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ผลิต “สื่ออักษรเบรลล์”
26 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ.2565
24 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
9 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดทำประชาคม การจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2566 ตามโครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2566 ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 17 ชุมชน โดยมีกำหนดการ ดังนี้
26 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
23 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำวารสารแนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองลำพูน ทั้งนี้หากผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่สนใจโปรโมท ธุรกิจและร้านค้าของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ facebook : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-6950729 และ 053511013 ต่อ110
15 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน รับโอน(ย้าย)พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูประเภทอื่น
8 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ)
28 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
13 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
8 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566
6 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2566 ” และ ” งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565
24 มกราคม 2566 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
3 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 ธันวาคม 2565 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565
20 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
20 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ให้เจ้าของยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
8 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
7 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566
17 พฤศจิกายน 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
29 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับมอบเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Heath Accreditation:EHA) ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ เมืองเดินดี
26 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566
23 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565
23 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล(วันส่งเด็กข้ามฟาก…จากอนุบาลสู่ประถม) ประจำปีการศึกษา 2565
21 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมการประชุมสัมนนาเชิงวิชาการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริครั้งที่ 1/2566
21 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับข่วงพันปี@ลำพูน ข่วงคนเมืองต่อยอดข่วงพันปี ขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกิจกรรมประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
20 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปูพรมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมพื้นที่ 17 ชุมชน
18 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
17 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
28 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
8 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ)
23 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 2 อัตรา และพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
6 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
8 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
11 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มกราคม 2566
11 มกราคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
11 มกราคม 2566 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
23 ธันวาคม 2565 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565
19 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
7 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2565
7 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยายน 2565
19 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
10 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
1 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
20 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
24 มกราคม 2566 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
17 พฤศจิกายน 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
26 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
23 กันยายน 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 26 กันยายน 2565
23 กันยายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
16 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
11 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
10 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 กันยายน 2563
11 กรกฎาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
23 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)
20 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
20 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”
30 กันยายน 2565 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ.2566
26 เมษายน 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 เมษายน 2565 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 เมษายน 2565 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองลำพูน
26 เมษายน 2565 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม 2565)