รวมข่าวสารจากเทศบาล

15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
8 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ปิดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว (18-19 ก.ค. 2562)
5 กรกฎาคม 2562 แผนการออกให้บริการ การรับชำระค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2562
27 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการ 3ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) เชิญครอบครัว ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกิจกรรม (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างสุข ทักษะชีวิตการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำเทียนล้านนา)
19 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562
18 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศแจ้ง ให้ผู้ประกอบการตลาดสดหนองดอก (โซน 5) งดจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
18 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการออกตรวจประเมิน ร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562
18 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ ระเบียนวาระการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 / 2562
31 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ นำสินค้ามาจำหน่าย ลานจอดรถวัดไชยชนึกเดิม ด้านทิศเหนือของตลาดสดหนองดอก
23 พฤษภาคม 2562 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการอบรม “โครงการกฏหมายสาธารณสุขควรรู้” เทศบาลเมืองลำพูน ประจำงบประมาณ 2562
13 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ประกอบพิธีรับน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562
10 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562
27 เมษายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ อนาคตนักเรียนเทศบาล อ่านภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งแน่นอน
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ปิดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว (18-19 ก.ค. 2562)
5 กรกฎาคม 2562 สิ่งก่อสร้างที่เทศบาลเมืองลำพูนอนุมัติให้สร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (6เดือนแรก) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 มิถุนายน 2562 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 มิถุนายน 2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
25 มิถุนายน 2562 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลเมืองลำพูน
19 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองลำพูน
18 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศแจ้ง ให้ผู้ประกอบการตลาดสดหนองดอก (โซน 5) งดจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยวิธีเจาะจง
5 มิถุนายน 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลั้ยนแปลง ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองลำพูน
29 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มอบรมการเงินการคลัง เสริมการทำงานตรงตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ในเขตเทศบาล
19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เสริมทักษะการทำกรวยดอกไม้ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต
18 กรกฎาคม 2562 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2562
11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีทำบุญ “กู่แมว”
10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก”
9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ
8 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมโครงการ 3ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ประจำปี 2562 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ การทำเทียนล้านนา
5 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ขับเคลื่อนการพัฒนาย่านเมืองเก่า ด้วยทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจเมืองลำพูน
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก
7 พฤษภาคม 2562 บัญชีผ่านการเลือการรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
31 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองปากพนัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนเมืองน่าอยู่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน/บัญชี/พัสดุ และบุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มกราคม 2562 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน/บัญชี/พัสดุ และบุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศโรงเรียนสันป่ายางหน่อม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
24 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
19 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยวิธีเจาะจง
6 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬา รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.2006 สายบ้านหลวย (เรือนแพ-หลังสนามกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬา รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.2006 สายบ้านหลวย (เรือนแพ-หลังสนามกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างคิดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำฌาปนสถานบ้านหลวย โดยวิธีเจาะจง
18 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันเหมืองเหนือ – ถนนสันเหมืองใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่บริเวณวัดไชยชนึกถึงบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันเหมืองเหนือ – ถนนสันเหมืองใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ธันวาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561
2 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (6เดือนแรก) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
10 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนเมษายน 2562
19 เมษายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2562
14 มกราคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนธันวามคม 2561
25 ธันวาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยยาน 2561
22 เมษายน 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
22 เมษายน 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
22 เมษายน 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม2561
12 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
18 กันยายน 2561 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
23 พฤษภาคม 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
2 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
3 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
19 ธันวาคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
14 พฤศจิกายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
2 พฤศจิกายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
10 กันยายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
29 สิงหาคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
17 กรกฎาคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
23 มิถุนายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
27 มกราคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองลำพูน (รอบ 6 เดือน)
27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน (รอบ 12 เดือน)
28 กันยายน 2561 ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน (ถ่าย ณ วันที่ 24 กันยายน 2561)
26 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรือง เจตนารมณ์ “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
25 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 กันยายน 2561 เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน เกี่ยวกับกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
13 กันยายน 2561 การสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยการขยายเครือข่ายไปยังภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐอื่น (รับสมัครเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน และการพัฒนาเครือข่ายฯ)
28 มิถุนายน 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562
15 พฤษภาคม 2562 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เทศบาลเมืองลำพูน
1 พฤษภาคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
2 เมษายน 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไดตมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
16 มกราคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562
10 มกราคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายข่ายประจำปี 2562
17 ธันวาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 พฤศจิกายน 2561 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561
31 ตุลาคม 2561 แบบรายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ตุลาคม 2561 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2562) ของเทศบาลเมืองลำพูน
26 ตุลาคม 2561 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองลำพูน
25 ตุลาคม 2561 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561
18 ตุลาคม 2561 บัญชีรายละเอียดรายรับ – รายจ่าย งบประมาณทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองลำพูน
1 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
18 กันยายน 2561 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
31 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 กรกฎาคม 2561 แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาศที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2561
24 เมษายน 2561 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
11 เมษายน 2561 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561
10 พฤศจิกายน 2560 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
31 ตุลาคม 2560 บัญชีรายละเอียดรายรับงบประมาณทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
31 ตุลาคม 2560 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561