รวมข่าวสารจากเทศบาล

4 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน และเปลี่ยนแปลงข้อความป้าย
4 ธันวาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
14 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service จำนวน 22 งานบริการ
26 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
26 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การเลือกกรรมการชุมชนจำนวน3ชุมชน
19 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ประกอบกิจการให้เข้ายื่นคำร้องติดต่อขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
19 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
19 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดทำประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
16 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
25 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การชึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
8 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
4 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวันเลือกกรรมการชุมชน
25 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566
24 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….
17 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ.2567
17 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566
30 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
12 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศ เรื่อง การเปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
11 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน แผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน
4 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวันเลือกกรรมการชุมชน
25 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
11 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
8 พฤษภาคม 2566 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2566
21 เมษายน 2566 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
7 เมษายน 2566 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
3 เมษายน 2566 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
28 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
8 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน
5 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
5 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเดินแบบการกุศล “ผ้าเมือง ผ้าไทย ผ้าไหมลำพูน ใส่ให้สนุก ได้ทุกยุคสมัย”ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566
4 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเปิดงาน “อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม Soft Power Of Lamphun”
3 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม ลอยกระโหล้งไฟพ่อบุญตัน ครั้งที่15 ณ ประตูท่านาง
2 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566
1 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ 2566
1 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566
29 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์กร Nogezaka-Glocal ณ ประเทศญี่ปุ่น
17 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
26 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
19 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
25 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การชึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
8 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
25 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566
17 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
17 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
10 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ
4 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถขุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ)
5 กรกฎาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
28 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
8 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ)
23 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 2 อัตรา และพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
6 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
9 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กันยายน 2566
9 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
15 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
15 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
9 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน เมษายน 2566
19 เมษายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มกราคม 2566
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
28 กันยายน 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
25 กันยายน 2566 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
19 กันยายน 2566 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
16 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
16 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
8 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
10 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
8 พฤษภาคม 2566 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี2566
8 พฤษภาคม 2566 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2566
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 กันยายน 2563
11 กรกฎาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
30 พฤศจิกายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ12เดือน)
5 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ6เดือน)
5 เมษายน 2566 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ6เดือน)
5 เมษายน 2566 รายงานการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
4 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)
20 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
20 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่