รวมข่าวสารจากเทศบาล

21 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
21 มิถุนายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
21 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมผู้นำชุมชน แกนนำในชุมชน และองค์กรแกนนำในชุมชน
21 มิถุนายน 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน
20 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
20 มิถุนายน 2561 รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
20 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ผู้แทนของเมืองเก่า 10 เมือง เข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อชี้แจงความเป็นมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่าฯ
15 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนขับเคลื่อน โครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง
14 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับฟังเสวนา 140 ปีชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย
13 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
13 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2561
12 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานไหว้สาป๋ารมี 140 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย
8 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนยุติธรรม
7 มิถุนายน 2561 แผนการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก วันที่ 10 มิถุนายน 2561
23 พฤษภาคม 2561 การใส่ใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง อาหารเสริมต่างๆ ที่ปลอดภัย
7 มิถุนายน 2561 แผนการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก วันที่ 10 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม 2561 การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ เทศบาลเมืองลำพูน
18 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการเลือกสรร
9 พฤษภาคม 2561 ประกาศ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
30 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
30 เมษายน 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง 1 อัตรา
25 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้างเหมา ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง
24 เมษายน 2561 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
11 เมษายน 2561 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561
9 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก
30 มีนาคม 2561 กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
5 มีนาคม 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลเมืองลำพูน
2 มีนาคม 2561 การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้างเหมาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดรอริคแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน และไม่น้อยกว่า 47 แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 1 คัน
30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมร่วมขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
9 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีสักการะพระนางจามเทวี และอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ทรงสร้างพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย
14 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีปล่อยขบวนแห่พระพุทธรูป งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกอบรมพัฒนาประชาชนในชุมชนและอาสาสมัคร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
5 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เน้นการแสดงความสามารถของเด็ก
18 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (Concert in the park 2017 – 2018)
28 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูนตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560
12 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดลือก
9 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
12 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
5 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
22 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
27 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
19 พฤษภาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยสนยนต์ กองคลัง
10 เมษายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ จำนวน 1 อัตรา
4 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน1 อัตรา ด่วน!
16 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุพิเศษ
16 มีนาคม 2560 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ของนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2559
8 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
7 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
16 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตำแหน่ง คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา
18 มิถุนายน 2561 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต วัดสังฆาราม ประตูลี
18 มิถุนายน 2561 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหลวย ซอย 10
18 มิถุนายน 2561 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจามเทวี ซอย 7
24 พฤษภาคม 2561 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนรอบเมืองนอก หน้าโรงน้ำแข็งเก่า
24 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอลฟัลติกคอนกรีต ถนนลำพูน – ป่าซาง บุปผาสวรรค์ ซอย 3
26 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดสดหนองดอก
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมวัดไซยชนึกร้าง
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชวงศ์ ซอยหลังศาลากลาง จ.ลำพูน
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้พ ค.ส.ล.ตั้งแต่บ้านนางพูลศรี กำแพงหล่อถึงกำแพงวัดบ้านหลวย
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอินทยงยศ ซอย1
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนลำพูน-ป่าซาง ซอยบุปผาสวรรค์ ซอย 4
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย6
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย1
6 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนเมษายน 2561
3 เมษายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561
13 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2561
11 มกราคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยามเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
19 มิถุนายน 2560 รายงานการใช้ยาประเภทยาควบคุมพิเศษ (ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท)
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
16 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
12 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
22 มิถุนายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
30 พฤษภาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
8 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน