รวมข่าวสารจากเทศบาล

6 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ เรื่อแจ้งแผนการออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
27 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
30 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เนื่องจากเหตุพิเศษ ถบับที่ 2
18 มีนาคม 2564 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
4 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์ ตารางปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรเทศบาลเมืองลำพูนที่มีต่อองค์การและผู้บริหาร 2564
9 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนการออกตรวจประเมินร้านค้าอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
10 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการให้บริการข้อมูงข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
30 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน
30 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
28 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
17 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่และการสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
15 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
1 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
28 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
27 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
11 พฤษภาคม 2564 สิ่งก่อสร้างที่เทศบาลเมืองลำพูนอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ประจำเดือน เมษายน 2564
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เลื่อนการประกาครายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
3 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน
2 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564
2 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มอบรมเจ้าหน้าที่ด่านหน้า พร้อม รับ-ส่งผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-1
30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชุมชนจามเทวี อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักในวงบ่อซีเมนต์ ตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงและลดสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และยกเว้นค่าธรรมเนียมฯบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
29 กรกฎาคม 2564 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและผู้ปกครอง
29 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร-แผงลอย ตลาดวัดไชยชนึก ต่อยอดโครงการอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health เพื่ออาหารสะอาด ปลอดภัย
27 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564
23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับ สปสช เขต 1 ขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เลื่อนการประกาครายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
9 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน เมษายน 2564
19 เมษายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มกราคม2564
12 มกราคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ธันวามคม 2563
17 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กันยายน 2563
20 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
30 กรกฎาคม 2564 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา
27 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
7 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
4 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
2 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
12 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
5 พฤษภาคม 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
3 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน
30 เมษายน 2564 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนครั้งแรก
1 ธันวาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
26 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
26 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
30 กันยายน 2563 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
25 กันยายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 กันยายน 2563
11 กรกฎาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลลำพูน ร่วมประกาศเจตจำนงบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน
12 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 พฤษภาคม 2564 ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)
26 เมษายน 2564 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน 2564)
26 เมษายน 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564
26 เมษายน 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองลำพูน ปี 2564
23 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรม ITA
5 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ / กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ / กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน MOU ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน