รวมข่าวสารจากเทศบาล

19 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดให้มีการประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๑๗ ชุมชน ช่วงที่ 3
18 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และผู้สูงอายุทั้ง ๑๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
18 เมษายน 2561 พิธีสรงน้ำกู่เก็บอัฐิพระนางจามเทวีและกู่เก็บอัฐิครูบาศรีวิชัย
18 เมษายน 2561 พิธีรดน้ำดำหัวและบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง
17 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ๒๕๖๑
16 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีดำหัวครูบาสังฆะ และสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
14 เมษายน 2561 ผลการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูป หรือ รูปปั้นจำลอง ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน
14 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีปล่อยขบวนแห่พระพุทธรูป งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
12 เมษายน 2561 พิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง ในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๑
12 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนประกาศผลการตัดสินการประกวดประดิษฐ์ ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ของประชาชนทั่วไป
10 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๔ ครูบา
10 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันวาดรูปถังน้ำปูนซีเมนต์ เพื่อใช้สำหรับเล่นน้ำในงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
10 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
10 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูนเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
11 เมษายน 2561 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561
9 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก
30 มีนาคม 2561 กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
5 มีนาคม 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลเมืองลำพูน
2 มีนาคม 2561 การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้างเหมาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดรอริคแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน และไม่น้อยกว่า 47 แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 1 คัน
8 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ 110CC จำนวน 2 คัน
22 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล
11 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลเมืองลำพูน
22 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ถนนเจริญราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
20 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โครงการวัดจามเทวีวัดต้นแบบอารยสถาปัตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2560 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 พฤศจิกายน 2560 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกอบรมพัฒนาประชาชนในชุมชนและอาสาสมัคร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
5 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เน้นการแสดงความสามารถของเด็ก
18 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (Concert in the park 2017 – 2018)
28 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูนตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560
17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560
30 ตุลาคม 2560 งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 วันที่ 1- 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม
12 ตุลาคม 2560 คณะกรรมมาธิการสถาปนิกล้านนา เข้าพบผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดการประกวดการออกแบบศาลากลางจังหวัดลำพูน (ประชุมครั้งที่ ๑)
4 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครการประกวด อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป , การประกวดแข่งขันโคมลอย , การประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา เชิงสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
12 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดลือก
9 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
12 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
5 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
22 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
27 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
19 พฤษภาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยสนยนต์ กองคลัง
10 เมษายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ จำนวน 1 อัตรา
4 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน1 อัตรา ด่วน!
16 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุพิเศษ
16 มีนาคม 2560 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ของนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2559
8 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
7 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
16 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตำแหน่ง คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา
26 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดสดหนองดอก
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมวัดไซยชนึกร้าง
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชวงศ์ ซอยหลังศาลากลาง จ.ลำพูน
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้พ ค.ส.ล.ตั้งแต่บ้านนางพูลศรี กำแพงหล่อถึงกำแพงวัดบ้านหลวย
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอินทยงยศ ซอย1
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนลำพูน-ป่าซาง ซอยบุปผาสวรรค์ ซอย 4
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย6
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย1
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดรอริคแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน และไม่น้อยกว่า 47 แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 1 คัน
8 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ 110CC จำนวน 2 คัน
6 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดราคากลางและคุณลักษณะรถชุดไฮโดลิคแบบตีนตะขาบ
22 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ถนนเจริญราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โครงการวัดจามเทวีวัดต้นแบบอารยสถาปัตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เมษายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561
13 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2561
11 มกราคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยามเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
19 มิถุนายน 2560 รายงานการใช้ยาประเภทยาควบคุมพิเศษ (ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท)