รวมข่าวสารจากเทศบาล

17 มิถุนายน 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา
17 มิถุนายน 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
12 มิถุนายน 2567
13 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวน ร่วมประชุมเสนอชื่อกรรมการชุมชนและเลือกกรรมการชุมชนสันดอนรอม
12 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวันเลือกกรรมการชุมชนบ้านหลวย
11 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567
11 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน “ขอเชิญชวนชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567”
6 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่าย “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งอนาคต” เงินรางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท
6 มีนาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28 กุมภาพันธ์ 2567 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
12 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรอบเมืองใน(ฝั่งคูเมือง) ตั้งแต่สี่แยกถนนประตูลี้-สี่แยกท่าขาม
6 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวน ร่วมประชุมเสนอชื่อกรรมการชุมชนและเลือกกรรมการชุมชนมหาวัน ในวันพุธ ที่ 7 ก.พ.2567 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวัน
24 มกราคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวน ร่วมประชุมเสนอชื่อกรรมการชุมชนและเลือกกรรมการชุมชน
17 มกราคม 2567 ตารางแผนการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณถนนคนเดิน (ข่วงคนเตวหละปูน)
2 พฤษภาคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
22 เมษายน 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
5 เมษายน 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเข้าจำหน่ายสินค้าบนลานโต้รุ่ง (ฉบับที่2)
20 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การย้ายจุดจำหน่ายสินค้าบนลานโต้รุ่ง (ชั่วคราว)
7 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 ของเทศบาลเมืองลำพูน
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคาร/ห้องชุด (ภ.ด.ส2) ประจำปี พ.ศ.2567
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเจตนารมณื เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)
24 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
8 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
5 มกราคม 2567 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
4 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ.2567
17 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
18 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของทุกภาคส่วนร่วมกัน
17 มิถุนายน 2567 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน คัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตภาค และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด แทนการดำรงตำแหน่งเดิมที่จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2567
17 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 9/2567
10 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมขบวน “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” ด้วยแรงศรัทธา
8 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อลดล้ำความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
6 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
6 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน
17 มิถุนายน 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา
17 มิถุนายน 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
24 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
8 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
8 ธันวาคม 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
17 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
26 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
19 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
25 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การชึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
8 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
25 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566
17 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
17 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
10 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ
18 มิถุนายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
15 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน เมษายน 2567
29 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มีนาคม 2567
22 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
9 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มกราคม 2567
15 มกราคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
12 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
9 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กันยายน 2566
9 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
4 มิถุนายน 2567 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
22 เมษายน 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
28 กุมภาพันธ์ 2567 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
15 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
15 พฤศจิกายน 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
28 กันยายน 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
25 กันยายน 2566 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
19 กันยายน 2566 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
16 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
16 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 กันยายน 2563
11 กรกฎาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
5 มิถุนายน 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ6เดือน)
1 มีนาคม 2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 มีนาคม 2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
12 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
12 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
2 กุมภาพันธ์ 2567 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2 กุมภาพันธ์ 2567 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy