รวมข่าวสารจากเทศบาล

17 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดแผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร สำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสัมพันธ์ลดใช้ถุงพลาสติก ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จะดำเนินการจัดระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
28 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างภูมิคุ้มกันต่อสุนัขและแมว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ประจำปี 2565
15 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 7 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ.2564
12 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชาคมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
11 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
17 พฤศจิกายน 2564 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564
9 พฤศจิกายน 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดปล่อยโคมลอย ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564
21 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดงเขตแผนที่ภาษี ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
7 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ผลการตัตสินการประกวตการออกแบบและตั้งชื่อ มาสคอต ของเทศบาลเมืองลำพูน
18 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อมาสคอต ประกวดการ์ตูนมาสคอต CONCEPT เทศบาลเมืองลำพูน LAMPHUN MUNICIPALITY MASCOT CONTEST
30 มิถุนายน 2565 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 พฤษภาคม 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
8 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
5 เมษายน 2565 แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 เมษายน 2565 ประกาศ เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2565
2 เมษายน 2565 ประกาศ เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2565
17 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองลำพูน
16 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
15 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 7 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ.2564
1 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองลำพูน
1 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองลำพูน
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
22 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 มิถุนายน 2565 สันนิบาตจังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565
29 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
29 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนอบรมสุขาภิบาลร้านอาหาร-แผงลอย และพิธีมอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งเสริมร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
29 มิถุนายน 2565 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประชุมแผนวิชาการจัดการศึกษา ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
24 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
23 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนรับมอบศาลาพักคอยเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ประโยชน์
20 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน
17 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(DGA) ประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
17 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565
6 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
8 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
11 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนเมษายน 2565
2 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2565
13 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2564
14 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยายน 2564
23 กันยายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
6 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน เมษายน 2564
10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
3 พฤษภาคม 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
22 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
31 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
1 มกราคม 2565 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
28 พฤศจิกายน 2564 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
25 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
22 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2564 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 30 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เทศบาลเมืองลำพูน
22 กันยายน 2564 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
26 สิงหาคม 2564 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564
25 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 กันยายน 2563
11 กรกฎาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
26 เมษายน 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 เมษายน 2565 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 เมษายน 2565 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองลำพูน
26 เมษายน 2565 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม 2565)
26 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
25 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
5 เมษายน 2565 แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565