รวมข่าวสารจากเทศบาล

12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดงานตลาดประชารัฐต้องชม หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย “กาดม่วนใจ๋” ภายใต้งาน “จิบกาแฟ แลศิลปะ”
9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกอบรมพัฒนาประชาชนในชุมชนและอาสาสมัคร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
25 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน รับขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
18 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
5 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เน้นการแสดงความสามารถของเด็ก
15 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิกล้านนา ๒๕๖๐ “แวดเวียงหละปูน”
13 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนประชาชน ร่วมชมการจัดแสดงผลงาน ครั้งที่ ๑๔ นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจากเตาชวนหลง”
1 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูนมอบทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐
1 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ประจำปี ๒๕๖๐
30 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน แจ้งการรื้อถอนสายสื่อสาร บริเวณถนนเจริญราษฎร์
28 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูนตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
27 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางการออกประชุมประชาคมทบทวนและจัดแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
27 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียวครั้งที่ 2 “Concert in the park 2017-2018”
27 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน”
17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้างเหมาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดรอริคแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน และไม่น้อยกว่า 47 แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 1 คัน
8 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ 110CC จำนวน 2 คัน
22 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล
11 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลเมืองลำพูน
22 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ถนนเจริญราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
20 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โครงการวัดจามเทวีวัดต้นแบบอารยสถาปัตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2560 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 พฤศจิกายน 2560 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยามเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2560
3 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องก การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลเมืองลำพูน
31 ตุลาคม 2560 บัญชีรายละเอียดรายรับงบประมาณทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
31 ตุลาคม 2560 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 ตุลาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่2)
16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกอบรมพัฒนาประชาชนในชุมชนและอาสาสมัคร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑
5 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เน้นการแสดงความสามารถของเด็ก
18 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (Concert in the park 2017 – 2018)
28 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูนตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560
17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560
30 ตุลาคม 2560 งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 วันที่ 1- 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม
12 ตุลาคม 2560 คณะกรรมมาธิการสถาปนิกล้านนา เข้าพบผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดการประกวดการออกแบบศาลากลางจังหวัดลำพูน (ประชุมครั้งที่ ๑)
4 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครการประกวด อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป , การประกวดแข่งขันโคมลอย , การประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา เชิงสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
6 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดลือก
9 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
12 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
5 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
22 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
27 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
19 พฤษภาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยสนยนต์ กองคลัง
10 เมษายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ จำนวน 1 อัตรา
4 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน1 อัตรา ด่วน!
16 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุพิเศษ
16 มีนาคม 2560 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ของนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2559
8 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
7 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
16 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตำแหน่ง คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา
21 ตุลาคม 2559 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มตำแหน่ง คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดรอริคแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน และไม่น้อยกว่า 47 แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 1 คัน
8 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ 110CC จำนวน 2 คัน
6 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดราคากลางและคุณลักษณะรถชุดไฮโดลิคแบบตีนตะขาบ
22 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ถนนเจริญราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โครงการวัดจามเทวีวัดต้นแบบอารยสถาปัตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธันวาคม 2560 โครงการวางระบบและติดตั้งไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และตู้ควบคุม เสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (เสาสูง) อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี
15 ธันวาคม 2560 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในปริมาณขยะที่กำจัดจริง ในแต่ละวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โครงการวัดจามเทวีวัดต้นแบบอารยสถาปัตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนเจริญราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤศจิกายน 2560 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนเจริญราษฎร์
7 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนต์ โคงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ตุลาคม 2560 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2560
26 กันยายน 2560 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
8 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง จำนวน 4 รายการ