รวมข่าวสารจากเทศบาล

2 สิงหาคม 2561 คู่มือการขออนุญาตเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร , พรบ.ควบคุมอาคาร เทศบาลเมืองลำพูน
2 สิงหาคม 2561 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
1 สิงหาคม 2561 กำหนดวัดเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2561
24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2561 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
20 กรกฎาคม 2561 โครงการประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน
19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน เปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “ศิลป์ ๕”
19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ทำศิลปประดิษฐ์ และทำอาหารไท
18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จับมือสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน พัฒนาระบบการจราจรในเขตเทศบาลให้สะดวก ปลอดภัย
16 กรกฎาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
17 สิงหาคม 2561 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปี 2561
10 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมือลำพูน เรื่อง กำหนดเวลา เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาะกิจ ตำแหน่ง ครูสนอเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561
10 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูาอยเด็กด้วยโอกาส
12 กรกฎาคม 2561 แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาศที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2561
4 กรกฎาคม 2561 การออกเร่งจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี 2561
7 มิถุนายน 2561 แผนการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก วันที่ 10 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม 2561 การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ เทศบาลเมืองลำพูน
18 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการเลือกสรร
9 พฤษภาคม 2561 ประกาศ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
30 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
30 เมษายน 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง 1 อัตรา
25 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้างเหมา ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง
24 เมษายน 2561 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
11 เมษายน 2561 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561
9 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก
12 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดลือก
9 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
12 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
5 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
22 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
27 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
19 พฤษภาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยสนยนต์ กองคลัง
10 เมษายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ จำนวน 1 อัตรา
4 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน1 อัตรา ด่วน!
16 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุพิเศษ
16 มีนาคม 2560 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ของนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2559
8 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
7 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
20 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาก้อสร้างรางระบสยน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561
6 กรกฎาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2561 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต วัดสังฆาราม ประตูลี
18 มิถุนายน 2561 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหลวย ซอย 10
18 มิถุนายน 2561 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจามเทวี ซอย 7
24 พฤษภาคม 2561 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนรอบเมืองนอก หน้าโรงน้ำแข็งเก่า
24 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอลฟัลติกคอนกรีต ถนนลำพูน – ป่าซาง บุปผาสวรรค์ ซอย 3
26 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดสดหนองดอก
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมวัดไซยชนึกร้าง
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชวงศ์ ซอยหลังศาลากลาง จ.ลำพูน
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้พ ค.ส.ล.ตั้งแต่บ้านนางพูลศรี กำแพงหล่อถึงกำแพงวัดบ้านหลวย
16 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
6 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนเมษายน 2561
3 เมษายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561
13 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2561
11 มกราคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยามเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
19 มิถุนายน 2560 รายงานการใช้ยาประเภทยาควบคุมพิเศษ (ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท)
23 พฤษภาคม 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
2 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
16 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
15 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
12 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
17 กรกฎาคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
23 มิถุนายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
27 มกราคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
29 ธันวาคม 2560 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
20 มกราคม 2559 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
19 กุมภาพันธ์ 0749 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27