รวมข่าวสารจากเทศบาล

1 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน แนะนำการใช้ “ระบบน้องพอใจ” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน
27 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
28 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริจาคสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
8 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับการใช้ฌาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
7 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน พ่นยาฆ่าเชื้อโบราณสถานกู่ช้าง-กู่ม้า ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
25 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพออนไลน์ ของเทศบาลเมืองลำพูน โดยสแกนข้อมูลผ่านทาง QR-CODE
20 มีนาคม 2563 เอกสารสรุป ภารกิจหน้าที่ของกรมการปกครองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 และพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
11 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
4 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนันทนาการที่ดี ชีวีสุข
2 มีนาคม 2563 กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
22 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง รณรงค์ตลาดสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
22 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการนันทนาการดี ชีวีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนของประชาชนในพื้นที่
6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนันทนาการที่ดี ชีวีสุข
5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ การออกประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
27 พฤษภาคม 2563 ประกาศ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็ยโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์
27 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
22 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แจ้งยกเลิกใบเสร็จเบ็ดเสร็จ
19 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 – เดือน มีนาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน ธันวาคม 2562
19 พฤษภาคม 2563 สิ่งก่อสร้างที่เทศบาลเมืองลำพูนอนุมัติให้ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ประจำเดือน เมษายน 2563
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แจ้งให้ผู้ประกอบการข่วงคนเตียวหละปูนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
30 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แก้ไขมาตรการการป้องการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 สำหรับการใช้ฌาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองลำพูนศ
28 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริจาคสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
27 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563
16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
15 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25563
10 เมษายน 2563 สิ่งก่อสร้างที่เทศบาลเมืองลำพูนอนุมัติให้ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2563
8 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับการใช้ฌาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
1 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน แนะนำการใช้ “ระบบน้องพอใจ” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน
28 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
15 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ‘ข่วงคนเตียวหละปูน และข่วงพันปี’ รองรับมาตรการผ่อนปรน ให้เปิดตลาดนัดหรือถนนคนเดินได้
15 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง กำจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น้ำกวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ
9 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับตำรวจภูธรลำพูน ลงพื้นที่แนะนำ “ร้านตัดผม” และ “ร้านเสริมสวย” ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19 รับมาตรการผ่อนปรน
8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูนคุมเข้ม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับวัดมหาวัน และหน่วยอบรมประชาชนตำบลในเมืองเขต 1 มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
27 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการการทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากาผ้า ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
27 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2563
27 เมษายน 2563 อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมผ่านทางระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE ZOOM
20 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2563
25 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
16 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการเลือกสรร
26 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ 1 อัตรา
26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2563
15 พฤศจิกายน 2562 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2563
28 ตุลาคม 2562 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ และยกเลิก ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
21 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานจ้างเหมา ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
16 ตุลาคม 2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ตำแหน่งภารโรง 2 อัตรา
26 กันยายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 กันยายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
16 สิงหาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก
7 พฤษภาคม 2562 บัญชีผ่านการเลือการรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน
19 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 – เดือน มีนาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน ธันวาคม 2562
7 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกู่ช้าง (สวนม่วนใจ๋) จำนวน ๑ โครงการ (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๔ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พฤษภาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
1 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน
30 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563
28 เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25563
3 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน
1 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน
17 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงเรียนเทศบาลจามเทวี
11 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน (1 เม.ย. 2563 – 15 พ.ค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2562 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน
15 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน เมษายน 2563
15 เมษายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มกราคม 2563
27 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยายน 2562
5 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
2 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนของประชาชนในพื้นที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
19 พฤศจิกายน 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
15 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
28 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
25 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
21 สิงหาคม 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
19 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
16 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
11 สิงหาคม 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
9 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562
22 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562
15 พฤษภาคม 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
3 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
19 ธันวาคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
14 พฤศจิกายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
2 พฤศจิกายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
25 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองลำพูน
25 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองลำพูน (รอบ 6 เดือน)
27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน (รอบ 12 เดือน)
28 กันยายน 2561 ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน (ถ่าย ณ วันที่ 24 กันยายน 2561)
26 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรือง เจตนารมณ์ “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
25 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 เมษายน 2563 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 ณ วันที่ 31มีนาคม 2563
9 เมษายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563
3 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
21 มกราคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2563
21 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
12 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิติการคลัง เทศบาลเมืองลำพูน
8 พฤศจิกายน 2562 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562 งบแสดงสถานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปี 2562
30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน
25 ตุลาคม 2562 แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562
17 ตุลาคม 2562 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน
9 ตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562
7 ตุลาคม 2562 ประกาศโอนงบรายจ่ายประจำปี 2562 ครั้งที่ 9
29 สิงหาคม 2562 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ครั้งที่1/2562) เทศบาลเมืองลำพูน
26 กรกฎาคม 2562 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
28 มิถุนายน 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562
15 พฤษภาคม 2562 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เทศบาลเมืองลำพูน
1 พฤษภาคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
2 เมษายน 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไดตมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
16 มกราคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562
10 มกราคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายข่ายประจำปี 2562
10 มกราคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
17 ธันวาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562