รวมข่าวสารจากเทศบาล

4 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนร่วมใช้ปิ่นโตและถุงผ้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ต่อไป
3 เมษายน 2562 เอกสารแนบท้ายประกอบเทศบาลเมืองลำพุน เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
2 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
6 มีนาคม 2562 ตารางปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนัขบ้า เทศบาลเมืองลำพูน 2562
4 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562 เอกสารคู่มือการทำตุง พุทธศักราช 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน
15 กุมภาพันธ์ 2562 เชิญเด็กและเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกิจกรรม เทคนิคการวาดภาพ การร่างภาพ การลงสี ศิลปะการเพ้นท์ผนัง รับฟรี จำนวนจำกัดเพียง 40 คน
12 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมงานทำบุญคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของเจ้าแม่จามเทวี ประจำปี 2561
7 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการประชาคมทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2562
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ตุลาคม 2561 ร.ร. เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2 ตุลาคม 2561 การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2561
26 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
19 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ประกวดกระทงใหญ่ , ประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียน และประชาชนทั่วไป , ประกวดโคมลอยฯ , ประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา
11 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน กำหนดลงพื้นที่เพื่อแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำหนด
19 เมษายน 2562 ประกาศมาตรการควบคุมวินัยให้มีการกำหนดและคำนวณค่า K โครงการก่อสร้าง ของเทศบาลเมืองลำพูน
19 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
10 เมษายน 2562 ประกาศ เรื่อง ขอให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ และห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
5 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การดำเนินงานบริหารจัดการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
5 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
4 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบรับสมัครการประกวดประดิษฐ์ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ของประชาชนทั่วไป
4 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปหรือพระรูปปั้นจำลองของหัววัด/ โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา/ ชมรม ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
2 เมษายน 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไดตมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562
25 มีนาคม 2562 การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน
22 มีนาคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู
13 มีนาคม 2562 การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองลำพูน
8 มีนาคม 2562 การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 25 – 28 กุมพาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองลำพูน
25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างคิดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีบวงสรวงกู่ช้าง-กู่ม้า โบราณสถานบรรจุซากช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวี
18 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
18 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองหละปูน
17 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีดำหัวครูบาสังฆะ และสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
15 เมษายน 2562 ประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี ของเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์
14 เมษายน 2562 สงกรานต์ลำพูนสุดคึกคัก เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล
13 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน เปิดถนนสายวัฒนธรรม สาธิตการทำอาหารพื้นเมืองร่วมกับ 17 ชุมชน
12 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์
11 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน สืบสานประเพณีสงกรานต์ เดินขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา
9 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ปรับปรุงคุณภาพน้ำ 15 คูเมือง เตรียมพร้อมสงกรานต์ เล่นน้ำสะอาด ปลอดภัย
19 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา จำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
31 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองปากพนัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนเมืองน่าอยู่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน/บัญชี/พัสดุ และบุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มกราคม 2562 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน/บัญชี/พัสดุ และบุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศโรงเรียนสันป่ายางหน่อม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
24 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
19 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
21 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดลือก
25 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬา รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.2006 สายบ้านหลวย (เรือนแพ-หลังสนามกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างคิดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำฌาปนสถานบ้านหลวย โดยวิธีเจาะจง
18 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันเหมืองเหนือ – ถนนสันเหมืองใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่บริเวณวัดไชยชนึกถึงบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันเหมืองเหนือ – ถนนสันเหมืองใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธันวาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่บริเวณวัดไชยชนึกถึงบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธันวาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธันวาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประมูลราคาเช้าห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะบริเวณตลาดหนองดอก (หลังอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี)
18 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณที่กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนรอบเมืองหน้าวัดพระธาตุหรภุญชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง ขนาด 3000CC จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2562
14 มกราคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนธันวามคม 2561
25 ธันวาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยยาน 2561
7 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
18 กันยายน 2561 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
23 พฤษภาคม 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
2 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
16 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
15 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
17 กรกฎาคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
23 มิถุนายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
27 มกราคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
29 ธันวาคม 2560 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
20 มกราคม 2559 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
19 กุมภาพันธ์ 0749 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน (รอบ 12 เดือน)
28 กันยายน 2561 ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน (ถ่าย ณ วันที่ 24 กันยายน 2561)
26 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรือง เจตนารมณ์ “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
25 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 กันยายน 2561 เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน เกี่ยวกับกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
13 กันยายน 2561 การสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยการขยายเครือข่ายไปยังภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐอื่น (รับสมัครเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน และการพัฒนาเครือข่ายฯ)
14 สิงหาคม 2561 การนำนวัตกรรมกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมการประกวดในโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2561
2 สิงหาคม 2561 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองลำพูน (6 เดือนแรก)
27 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน