รวมข่าวสารจากเทศบาล

12 ตุลาคม 2561 ร.ร. เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2 ตุลาคม 2561 การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2561
26 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
19 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ประกวดกระทงใหญ่ , ประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียน และประชาชนทั่วไป , ประกวดโคมลอยฯ , ประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา
11 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน กำหนดลงพื้นที่เพื่อแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำหนด
2 สิงหาคม 2561 คู่มือการขออนุญาตเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร , พรบ.ควบคุมอาคาร เทศบาลเมืองลำพูน
2 สิงหาคม 2561 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
1 สิงหาคม 2561 กำหนดวัดเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2561
24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2561 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
20 กรกฎาคม 2561 โครงการประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน
19 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 ตุลาคม 2561 บัญชีรายละเอียดรายรับงบประมาณทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรือง เจตนารมณ์ “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
25 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18 กันยายน 2561 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
18 กันยายน 2561 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
4 กันยายน 2561 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
31 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกตามโครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
31 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาร 2651
24 สิงหาคม 2561 ประกาศรายช่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาร 2651
17 สิงหาคม 2561 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปี 2561
10 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมือลำพูน เรื่อง กำหนดเวลา เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาะกิจ ตำแหน่ง ครูสนอเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561
10 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูาอยเด็กด้วยโอกาส
19 ตุลาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562
19 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2562
19 ตุลาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน
19 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
16 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
16 ตุลาคม 2561 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา รร.ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 “สุโขทัยธานีเกมส์” ประจำปี 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย
13 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
10 ตุลาคม 2561 ตามรอยนายกตู่ เที่ยว “ลำพูน” เมืองรอง ที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต
4 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ประจำปี 2561
4 ตุลาคม 2561 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำโคมของชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน
19 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
21 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดลือก
9 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
12 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
5 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
22 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
27 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
19 พฤษภาคม 2560 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยสนยนต์ กองคลัง
10 เมษายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนตร์ จำนวน 1 อัตรา
4 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน1 อัตรา ด่วน!
16 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุพิเศษ
5 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ LED ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนรอบเมืองใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ LED ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2561 รายละเอียดคุณลักษณะ และข้อกำหนด / ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
3 กันยายน 2561 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองลำพูน
3 กันยายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนรอบเมืองใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 สิงหาคม 2561 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาก้อสร้างรางระบสยน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561
6 กรกฎาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2561 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต วัดสังฆาราม ประตูลี
12 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยยาน 2561
7 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
6 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนเมษายน 2561
3 เมษายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561
13 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2561
11 มกราคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณะสูข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, 3 และ 4 และยามเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
18 กันยายน 2561 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
23 พฤษภาคม 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
2 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
7 พฤศจิกายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
26 กันยายน 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
16 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
15 สิงหาคม 2560 สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
17 กรกฎาคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
23 มิถุนายน 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
27 มกราคม 2561 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
29 ธันวาคม 2560 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
20 มกราคม 2559 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
19 กุมภาพันธ์ 0749 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
28 กันยายน 2561 ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน (ถ่าย ณ วันที่ 24 กันยายน 2561)
26 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรือง เจตนารมณ์ “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
25 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 กันยายน 2561 เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน เกี่ยวกับกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”
13 กันยายน 2561 การสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยการขยายเครือข่ายไปยังภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐอื่น (รับสมัครเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน และการพัฒนาเครือข่ายฯ)
14 สิงหาคม 2561 การนำนวัตกรรมกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมการประกวดในโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2561
2 สิงหาคม 2561 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน
27 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน
12 ธันวาคม 2560 การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน
23 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลเมืองลำพูน