รวมข่าวสารจากเทศบาล

18 มีนาคม 2564 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
4 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์ ตารางปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2564
9 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนการออกตรวจประเมินร้านค้าอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
10 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการให้บริการข้อมูงข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
30 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน
30 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
27 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์ประกวดปล่อยโคมลอยในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
12 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ตุลาคม 2563 สิ่งก่อสร้างที่เทศบาลเมืองลำพูนอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ประจำเดือน กันยายน 2562
5 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน จะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน ในวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5 ตุลาคม 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 มีนาคม 2564 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
17 มีนาคม 2564 สิ่งก่อสร้างที่เทศบาลเมืองลำพูนอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
4 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
2 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองสำพูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง
1 มีนาคม 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
9 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน จาก ป.ป.ช.ลำพูน
9 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานแถลงข่าว “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์ลำพูน และลำปาง 2021 สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน
7 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วม Kick off โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมน้ำกวง ต่อยอดการพัฒนาลำพูนเมืองสะอาด
7 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรนักเรียน แสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจในการสำเร็จการศึกษา
31 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น
30 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่สนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชนดีเด่น และ อสม. ดีเด่น ประจำปี 2564
30 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน MOU ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
30 มีนาคม 2564 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคัก
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
7 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
30 ธันวาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564
18 ธันวาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564
18 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564
13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564
29 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
17 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก
25 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
18 สิงหาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนตามปริมาณงานที่ กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กันยายน 2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถนำเที่ยว ขนาด 20 ที่นั่ง (4ล้อ) พร้อมพื้นที่สำหรับรถเข็นวิลแชร์ 2 ตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบสยน้ำ ค.ส.ล. ถนนจามเทวี ซอย10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมยกระดับขอบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ของเดิม แลพยกขอบบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บ่อ ถนนจามเทวี ซอย 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณสี่แยกเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.ถนนบ้านหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณรอบเมืองนอกและบริเวณ ในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 – เดือน มิถุนายน 2563)
23 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณรอบเมืองนอกและบริเวณ ในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณรอบเมืองนอกและบริเวณในเขตเทศบาล)
12 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลจามเทวี (อาคารห้องส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่นั่ง) ประจำปีงบประมาณ 2563
9 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกู่ช้าง (สวนม่วนใจ๋) จำนวน 1 โครงการ (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 14 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลจามเทวี (อาคารห้องส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่นั่ง) ประจำปีงบประมาณ 2563
1 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ (อาคารห้องส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่นั่ง) ประจำปีงบประมาณ 2563
15 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มกราคม2564
12 มกราคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ธันวามคม 2563
17 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กันยายน 2563
20 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
18 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
26 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
30 กันยายน 2563 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
25 กันยายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
22 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
25 สิงหาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
21 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
14 สิงหาคม 2563 บรรยากาศ ประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
11 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 20 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนของประชาชนในพื้นที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
19 พฤศจิกายน 2562 สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
15 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 กันยายน 2563
11 กรกฎาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
9 กรกฎาคม 2563 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563
8 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
2 กรกฎาคม 2563 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
25 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองลำพูน
25 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 เมษายน 2564 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม เทศบาลเมืองลำพูน
1 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
1 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564
30 มีนาคม 2564 รายงานของผู้สอบบัญชี เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563
10 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
27 มกราคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
3 ธันวาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
19 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563
15 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5)
4 สิงหาคม 2563 รายงานของผู้สอบและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองลำพูน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
15 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
8 กรกฎาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563
17 เมษายน 2563 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 ณ วันที่ 31มีนาคม 2563
9 เมษายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563
3 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
21 มกราคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2563
21 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
12 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิติการคลัง เทศบาลเมืองลำพูน
8 พฤศจิกายน 2562 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562 งบแสดงสถานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปี 2562
30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน
25 ตุลาคม 2562 แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562