รวมข่าวสารจากเทศบาล

25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
16 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดคลิปสั้น TIKTOK หัวข้อ “แอ่วหละปูน..แขวนโคมหลากสี ถวายพระนางจามเทวี”
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
10 พฤศจิกายน 2565 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต” ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท
1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
31 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ และรับฟังการนำเสนอสาธารณะ “โครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี”
27 ตุลาคม 2565 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประกวดคลิปสั้น TIKTOK Challenge หัวข้อ “แอ่วหละปูนแขวนโคมหลากสีถวายพระนางจามเทวี”
25 ตุลาคม 2565 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
18 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรมการประกวดปล่อยโคมลอยควัน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
18 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวน นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
12 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
12 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ……
27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้เช่าอาคารซุ้มขายดอกไม้ในบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
17 พฤศจิกายน 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
27 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
25 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
7 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
7 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน
23 กันยายน 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 26 กันยายน 2565
23 กันยายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
13 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
30 มิถุนายน 2565 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 พฤษภาคม 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
8 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ทุกเข็ม (เข็ม 1,2,3,4) ประเภทวัคซีน Pfizer
22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
21 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น TIKTOK “แอ่วหละปูน..แขวนโคมหลากสี ถวายพระนางจามเทวี”
18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
16 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟต้นแรก ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
15 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่น ประจำปี 2565
9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน” ประจำปี 2565 รักษาวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน
8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประกวดกระทงประดิษฐ์ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง
8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดแข่งขัน “โคมลอยแฟนซี” (ว่าวควัน/ว่าวฮม) สืบสานประเพณีล้านนา สร้างเสน่ห์สีสันยี่เป็งลำพูน
23 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง 2 อัตรา และพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
6 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
8 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
11 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
7 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2565
7 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยายน 2565
19 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
10 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนเมษายน 2565
2 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนมกราคม 2565
13 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนตุลาคม 2564
14 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือนกันยายน 2564
23 กันยายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,3 และ 4 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
17 พฤศจิกายน 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
26 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
23 กันยายน 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 26 กันยายน 2565
23 กันยายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
16 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
11 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
10 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
3 พฤษภาคม 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
22 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
31 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
1 มกราคม 2565 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
29 กันยายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 กันยายน 2563
11 กรกฎาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
13 มกราคม 2563 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 7 มกราคม 2563
12 กันยายน 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 11 กันยายน
21 สิงหาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
28 มกราคม 2562 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27
26 เมษายน 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 เมษายน 2565 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 เมษายน 2565 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองลำพูน
26 เมษายน 2565 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม 2565)
26 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
25 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
5 เมษายน 2565 แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565