ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

โปรดเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ

 1. ดัชนีรวม 
 2. ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7
  โครงสร้างองค์กร ม.7(1), อำนาจหน้าที่ ม.7(2), สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
  • กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
  • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
  - การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
  - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณฯ
  - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ฯ
  - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
  - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดฯ
  - กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐฯ
  - กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิฯ
  - หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
 3. ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

  1.ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
  1.1 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬาฯ
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬา รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.2006ฯ 
  • ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างคิดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LEDฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำฌาปนสถานบ้านหลวย โดยวิธีเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันเหมืองเหนือ – ถนนสันเหมืองใต้ฯ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหลวยฯ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ซอย6ฯ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองในฯ
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหลวยฯ

  1.2 ผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ

  2. นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
  2.1.1  นโยบายองค์กร
  2.1.2  วิสัยทัศน์
  2.1.3  แผนยุทธศาสตร์ฯ

  2.2  การตีความ
  •  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

  3. แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
  3.1 งบประมาณ
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  3.2 แผนการดำเนินงาน
  • แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

 4. คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
  • คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน
  • คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองลำพูน
  ระเบียบเทศบาลเมืองลำพูนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2547 
 5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
  •  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

 6. สัญญาสัมปทาน มาตรา 9(6)
  •  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

 7. มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ม.9(7)
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ
 8. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
  8.1 ประกาศประกวดราคา ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
        • ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรฯ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬาฯ
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬา รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.2006ฯ 
  • ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างคิดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LEDฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำฌาปนสถานบ้านหลวย โดยวิธีเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันเหมืองเหนือ – ถนนสันเหมืองใต้ฯ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหลวยฯ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ซอย6ฯ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองในฯ
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านหลวยฯ

  8.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
       •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561

  8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
       • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

  8.4 ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
  8.4.1 การจัดหาพัสดุ
  •  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  •  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  •  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองลำพูน
  •  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองลำพูน
  •  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองลำพูน
  •  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองลำพูน
  •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562
  •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม – มีนาคม 2562
  •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561
  •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561

  8.4.2 การให้บริการประชาชน
                 •  ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองลำพูน
  •  สถิติผู้ขอรับบริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  •  รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  8.4.3 การบริหารงานของหน่วยงาน
                 •  นโยบายองค์กร
  •  วิสัยทัศน์
  •  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  •  ระเบียบเทศบาลเมืองลำพูนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2547

  8.4.4 การบริหารงบประมาณ
                 8.4.4.1 แผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน
  •  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  •  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  •  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  8.4.4.2 ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ
                 • แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2561

  8.4.5 การบริหารงานบุคคล
                 8.4.5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก/รายงงานผลการคัดเลือก บุคลากร
                 • ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการฯ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการฯ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการฯ
  • บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการฯ

  8.4.5.2  มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณ ของบุคลากร
                 • ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

      8.4.6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
                 8.4.6.1  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
                 •  ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองลำพูน
  •  ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
  •  ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลเมืองลำพูน 
  •  ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

  8.4.6.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
                 •  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลเมืองลำพูน

  8.5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
        • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

  8.6  รายงานผลการตรวจสอบอาคารตาม ม.32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ

  8.7 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่อยงานต่างๆ 
       • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ
  • อบรมหลักศูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการฯ

  8.8 ที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

 

โครงสร้างองค์กร ม.7(1), อำนาจหน้าที่ ม.7(2), สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
• กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
• พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
• ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
- การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
- กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณฯ
- กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ฯ
- กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
- กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดฯ
- กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐฯ
- กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิฯ
- หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

 

มุมกฏหมาย

 1. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2535
 2. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536
 3. ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดถนนและบริเวณที่จัดไว้เป็นที่จอดรถยนต์
 4. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การแต่งผม พ.ศ. 2540
 5. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540
 6. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540
 7. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2540
 8. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องตลาด พ.ศ. 2540
 9. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2540
 10. ระเบียบเทศบาลเมืองลำพูน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547

 

 ดัชนีสืบค้นเอกสารในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองลำพูน