ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

มุมกฏหมาย

  1. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2535
  2. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536
  3. ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดถนนและบริเวณที่จัดไว้เป็นที่จอดรถยนต์
  4. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การแต่งผม พ.ศ. 2540
  5. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540
  6. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540
  7. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2540
  8. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องตลาด พ.ศ. 2540
  9. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2540
  10. ระเบียบเทศบาลเมืองลำพูน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547

 

 ดัชนีสืบค้นเอกสารในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองลำพูน

สรุปผลสถิติรายการฯ ปี 2561