เมืองลำพูน ไม่ทนต่อการทุจริต

26 เมษายน 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 เมษายน 2565 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 เมษายน 2565 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองลำพูน
26 เมษายน 2565 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม 2565)
26 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
25 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
21 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
5 เมษายน 2565 แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
20 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งเทศบาลเมืองลำพูน ที่ 540/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565