ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564