เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นำโดยนายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ ในการออกตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เป็นการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และงานตามยุทธศาสตร์นโยบายต่างๆของรัฐบาล พร้อมนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารงานร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน