ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องก การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลเมืองลำพูน