ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่2)