ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานพนักงานจ้างทั่วไป และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก