ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร