ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก