กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560