คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

  1. สัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัยชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันออกเสียง คือ บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2541
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง คือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หมาบเหตุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
1 รับลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด 1 พ.ค. 2559 7 ก.ค. 2559
2 ปิดประกาศกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียง 17 ก.ค. 2559
3 ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 17 ก.ค. 2559
4 รับคำร้องขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ 17 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2559
5 ให้บริการตรวจสอบการให้สิทธิออกเสียง 17 ก.ค. 2559 7 ส.ค. 2559
6 ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้ไปที่ทำการไปรษณีย์ 20 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2559
7 วันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 2559
8 วันออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด 17 ส.ค. 2559 สถานที่ออกเสียง อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูน

 

หน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หน่วยเลือกตั้งที่ สถานที่เลือกตั้ง
1 ศาลาการเปรียญวัดสุพรรณรังษี
2 สถานีดับเพลิง (ชั้นล่าง)
3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
5 วัดช่างฆ้อง
6 วัดจามเทวี
7 วัดมหาวัน
8 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
9 ที่ทำการชุมชนสันดอนรอม
10 ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองเส้ง
11 ศาลาการเปรียญวัดหนองเส้ง
12 วัดสวนดอก
13 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
14 วัดไก้แก้ว