ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองลำพูน