เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิกล้านนา ๒๕๖๐ “แวดเวียงหละปูน”

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิกล้านนา ๒๕๖๐ “แวดเวียงหละปูน” จัดขึ้นโดย กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “สถาปนิกล้านนา ๒๕๖๐” แวดเวียงหละปูน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน , องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์ พัฒนาเมือง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ สมาชิกกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสมาชิกสถาปนิกล้านนา และสถาบันต่างๆ รวมถึงเป็นการพบปะระหว่างสมาชิกในงาน “อาษาไนท์”

นอกจากนี้ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๕๙ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (พื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนในเขตเมืองเก่า) ซึ่งในงานดังกล่าว ทางสมาคมสถาปนิกสยามได้ จัดทำหนังสือ “แวดเวียงหละปูน” จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ความน่าสนใจของลำพูน โดยได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น รวมถึงอาคารเรือนพักอาศัยที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งได้นำเนื้อหาสาระดังกล่าว ไปจัดรวมในวารสาร ASA Crew ซึ่งเป็นวารสารที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามได้จัดพิมพ์ขึ้น จำนวน 15,000 เล่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามทั่วประเทศอีกด้วย