เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนทิรรศการ การประชุมทางวิชาการ (SYMPOSIUM) เพื่อเผยแพร่ผลงานและร่วมถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2560 ภายใต้ชื่องาน “ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต” ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นถนนวิภาวดี รังสติ กรุงเทพฯ โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้มอบหมายให้นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อม ครู และนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (PHONEMICS AND PHONICS)ซึ่ง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีการเรียน การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งแต่ป่ี 2557

ในงานดังกล่าวประธานในพิธี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของเทศบาลเมืองลำพูน และรับฟังทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ รวมทั้งรับฟังการออกสำเนียงภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์น้อย นักเรียนสังกัดเทศบาลด้วย

นอกจากนั้น นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเวทีอภิปราย ในหัวข้อ “เมืองสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์” และนำเสนอนวัตกรรมโครงการที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2560 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (PHONEMICS AND PHONICS) ที่เน้นการพัฒนา ครูทุกกลุ่มสาระให้สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ รวมถึงการกำหนดเนื้อหาการสอน การจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น การจัดทำสื่อ และนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับคำชื่นชมที่นักเรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน