หลักเกณฑ์การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ งานวันพัฒนาการศึกษา ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560