การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท

         เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับรับเงินสวัสดิการ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกันจากภาครัฐตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ  และผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  โดยนำหลักฐานและเอกสารของทางราชการเพื่อแสดงตนของผู้มีสิทธิ ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนสวัสดิการสาขาธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (ยกเว้นเงินขั้นต่ำสำหรับเปิดบัญชี)  เพื่อดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิตั้งแต่เดือนมกราคม 2560