ประชุมประชาคมท้องถิ่น ในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยได้รับเกียรติจาก สถาปนิกกองทัพอากาศ เรืออากาศเอกหญิง ณัฏฐา บริสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป เรื่อง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองลำพูน (The Green Necklace) ณ ห้องประชุมโีรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา