เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่  โดยมี นางญาดา  มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สู่การเป็น Smart Tourism  ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้จัดทำ App “Lamphun smart trip” (Version 1) เพื่อใช้ส่งเสริมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)  เพิ่มศักยภาพลำพูนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม  ส่งเสริมรูปแบบกิจกรรมการใช้จักรยานในการเรียนรู้อนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม บ้านเก่า อาคารเก่าที่มีคุณค่า และตอบสนองต่อแนวนโยบายการสร้างเมืองลำพูนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และจะได้ดำเนินการพัฒนาระบบในระยะยาวต่อไป