เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน”

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน”  ในวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน  ในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เริ่มต้นออกจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนและวนกลับมา ณ จุดเดิม รวมระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวว่า  กระแสความนิยมการใช้จักรยานมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้จักรยานเพื่อการสัญจรในชีวิตประจำวัน และกลุ่มผู้ใช้จักรยานเป็นกิจกรรมนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ  ขณะที่บางกลุ่มขี่เพื่อทดสอบและท้าทายความสามารถของตน เช่น ขี่ระยะทางไกลหรือขี่ในเส้นทาง ที่ยากลำบาก เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น  เทศบาลเมืองลำพูน  ได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เส้นทางจักรยาน จุดจอดจักรยาน และจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยาน  ซึ่งต้องมีการวางแผนป้องกันและแก้ไข ด้านความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในการใช้จักรยาน และผู้ใช้รถใช้ถนนที่ร่วมเดินทางบนเส้นทางเดียวกันรวมถึงการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรวมกลุ่มในการใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นตามโครงการ “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน”