พิธีเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กำหนดการ

พิธีเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่  11  สิงหาคม  2559  (วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 )

ณ   บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และ ณ วัดจามเทวี

เวลา  08.30  น.       -        ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

เวลา  08.50  น.       -        ประธาน  (ผู้ว่าราชการ)  เดิมทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา  09.09  น.        -       ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานในพิธีจุดเทียนธูปเครื่องสักการะ   

                               และถวายมาลัยข้อพระกร  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

                      -        ประธานในพิธีอ่านพระราชประวัติ  และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ       

                ประธานพิธีนำส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ชมรม    

                               เอกชน ชุมชน  วางพวงมาลาตามลำดับ

เวลา  09.30  น.       -        แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่วัดจามเทวี

           -       พระสงฆ์ในพิธีเดินทางมาถึงวัดจามเทวี

           -       ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                      -       ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระนางจามเทวี

เวลา  10.40 น.        –       พิธีทางศาสนา

           -        สมาทานศีล  รับศีล

           -        ถวายกัณฑ์เทศน์และเครื่อง
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์

เวลา   11.00 น.       -        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร

เวลา  12.00 น.        -       เชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน  เป็นเสร็จพิธี

                                            
หมายเหตุ การแต่งกาย    -   ข้าราชการ  ชุดสีกากีคอพับแขนยาว

                     -   บุคคลทั่วไป  ชุดสุภาพ