กำหนดการมอบทุนโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559

การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา  งานกิจการนักเรียน  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองลำพูน

ความเป็นมา

                     ทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เริ่มขึ้นจากการที่คณะกรรมการ กองทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้มีสัมพันธไมตรีกับคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูน ในโอกาสได้มาเยี่ยมชมเทศบาลเมืองลำพูนและศึกษาดูงานด้านการศึกษาของเทศบาล  และในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า จึงมีความประสงค์จะให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนเทศบาลเมืองลำพูนที่มีฐานะยากจน  ขาดแคลนทุนทรัพย์  แต่มีความตั้งใจในการเรียน  และมีความประพฤติดี โดยคณะกรรมการกองทุนเมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น  ได้เริ่มดำเนินการมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเทศบาล มาตั้งแต่ปี 2539  จนถึงปัจจุบัน ปี 2559  รวม 10 ปี  มีนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาจากคณะกรรมการกองทุนการศึกษา เมืองโอซาก้า  รวมทั้งสิ้น 50 คน  โดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะมาทำการมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนด้วยตนเองทุกๆ ปี ในช่วงเดือนสิงหาคม ทุนการศึกษาละ  2,000 บาท/ คน/ ปี ทุนการศึกษานี้ ให้เป็นการต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมหาวิทยาลัย (ถ้านักเรียนยังศึกษาต่อ) และจะระงับสิทธิ์การให้ทุนนักเรียนทันที เมื่อนักเรียนหยุดการศึกษา ไม่ศึกษาต่อ โดยจะให้ทางโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรายใหม่เข้ามาแทนนักเรียนที่หยุดเรียน ไม่ศึกษาต่อ หรือเรียนจบแล้ว นอกจากการให้เงินสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนของเทศบาลแล้ว ทางคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า  มีของที่ระลึกมอบนักเรียนทุนเป็นประจำทุกๆ ปี ในโอกาสมาเยือนเทศบาลฯ อาทิ เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องคำนวณ และขนม ฯลฯ

ในโอกาสมาเยี่ยมชมเทศบาลและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเมืองโอซาก้าในแต่ละครั้งนั้น  คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูน  จะให้การต้อนรับ และพาเที่ยวชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  การดำเนินงานศูนย์สมุนไพรการแพทย์แผนไทย  รวมทั้งการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน  และจังหวัดใกล้เคียง