เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน  จัดให้มีการทบทวนและฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙  ขึ้น ในหัวข้อ “ทฤษฎีไฟ” และ “การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย”   ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารคุณธรรม ๒๗ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นไม่ให้ลุกลาม  การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและการอพยพออกจากที่เกิดเหตุตามแผนการอพยพอย่างถูกต้อง  ซึ่งเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สร้างความเสียหายและอันตรายต่อบุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการอาจเสียหายได้  โดยมีพนักงานเทศบาลทุกคนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

*********************************************