กำหนดการถวายเทียนพรรษา เทศบาลเมืองลำพูน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดสันป่ายางหลวง

กำหนดการถวายเทียนพรรษา  เทศบาลเมืองลำพูน

วันจันทร์ที่   11   กรกฎาคม    2559

ณ  พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  และวัดสันป่ายางหลวง

เวลา 08.45  น.       -   คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล / พนักงานครู

             เทศบาลและพนักงานจ้าง  พร้อมกัน  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน 

เวลา 09.00  น.       -   เคลื่อนขบวนถวายเทียนพรรษา ไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

                    -   เริ่มพิธีการถวายเทียนพรรษา  ณ  วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

                    -   รับฟังพระธรรมเทศนา

                    -   คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล / พนักงาน

                        ครูเทศบาล  และพนักงานจ้าง  เคลื่อนขบวนจากวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

                        ไปยัง  ณ  วัดสันป่ายางหลวง

                    -   ถวายเทียนพรรษา  ณ วัดสันป่ายางหลวง

                    -   รับฟังพระธรรมเทศนา