ประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559