โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ช่วยภัยแล้ง ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559 และ 25 – 26 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลเมืองลำพูน

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ช่วยภัยแล้ง ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559 และ 25 – 26 มิถุนายน 2559 จำนวน 4 วัน วันละ 2 จุดบริการ ณ เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแนบท้าย