เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการศึกษาอบรมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ สถาบันพระปกเกล้า วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองลำพูน

บรรยากาศเทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการศึกษาอบรมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก สถาบันพระปกเกล้า วัน ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองลำพูน