ผู้ประกอบการ รถยนต์โดยสาร และ รถจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นอาสาสมัคร แจ้งเหตุการณ์การลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์

ผู้ประกอบการ รถยนต์โดยสาร และ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ใน จังหวัดลำพูน ร่วมเป็น อาสาสมัคร แจ้งเหตุการณ์การลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ ” BLUE DRIVE LAMPHUN TEAM “
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์การลักลอบขนคนเข้าเมือง และ ค้ามนุษย์ ” BLUE DRIVE LAMPHUN TEAM” โดยมี ผู้ประกอบการ รถยนต์โดยสาร และ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ใน จังหวัดลำพูน ร่วมเป็น อาสาสมัคร แจ้งเหตุ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ หาก พบการกระทำผิด

เช้าวันนี้ ( 21 สิงหาคม 2558 ) ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์การลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ “ BLUE DRIVE LAMPHUN TEAM ” โดยมี พลตำรวจตรี สมสง่า ชรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เป็นประธาน เปิด โครงการ
น.ส. ราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน มี พื้นที่ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรม จึง มี กลุ่มคนเข้ามาใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งแรงงานไทย และ มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นการบรรเทาสถานการณ์ และลดความเสี่ยง จึงจัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์การลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ “ BLUE DRIVE LAMPHUN TEAM “ เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาการค้ามนุษย์ และเป็นช่องทางแจ้งเบาะแสและเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการแจ้งข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการปฎิบัติตนในการแจ้งเหตุการณ์ตามช่องทางต่างๆ จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก ( FOCUS ) รวมทั้งในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ซึ่งขณะนี้ มีผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง รถบริการสาธารณะ และเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 100 คน มาร่วมเป็นอาสาสมัคร แจ้งเหตุลักลอบขนคนเข้าเมือง และ การค้ามนุษย์ ซึ่ง อาสาสมัคร จะ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ทันที หากพบเหตุ

โอกาสนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกัน ปล่อยขบวนคาราวานประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ ประชาชน ถึง พิษภัย ของ การค้ามนุษย์ และ การลักลอบเข้าเมืองโดย ผิดกฎหมาย