เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า วันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี คำว่า”เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงเกรงว่าจะไป เหยียบข้าวกล้าและพืชตลอดจนสัตว์อื่นๆที่อยู่ตามทุ่งนา พระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เว้นแต่มีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้นก็อนุญาตให้ไปพักค้างแรมได้คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน

อนึ่งแม้ว่าการเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระภิกษุทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆ พอถึง วันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด นอกจากนั้นกิจกรรมที่ประชาชนนิยมกัน อย่างแพร่หลายในวันเข้าพรรษา คือ การถวายเทียนพรรษา ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญา หูตา สว่างไสว

เทศบาลเมืองลำพูนจึงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้นเหมือนเช่นทุกปี โดยในปีนี้จัดกิจกรรมในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00น. จะมีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา เคลื่อนขบวนไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จากนั้นจะทำพิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดสันป่ายางหลวงต่อไป พร้อมนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านตั้งใจมุ่งมั่นรักษาศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา งดเว้นอบายมุขทั้งปวง เช่น งดดื่มสุรา ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ร่วมถวายเทียนพรรษาและฟังพระธรรมเทศนา ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน