เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556

เทศบาลได้ส่งนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่น จานวน 1 โครงการ ได้แก่ “ โครงการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ” เข้าร่วมการประเมิน โดยเทศบาลเมืองลาพูนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทเทศบาลเมือง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000,000 บาท

จุดเด่นของโครงการ

เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่และเครื่องเรือนพื้นถิ่นของคุ้มเจ้าเมือง บ้านเก่า ในจังหวัดลาพูนให้มีสภาพคงเดิมและให้อยู่สืบไป จัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และด้านสถาปัตยกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชม และเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของสถาปัตยกรรมเมือง ยังแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้า ยอดเรือน จัดทาทะเบียนบ้านโบราณ/บ้านเก่า ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองลาพูนในปัจจุบัน สร้างแหล่งเรียนรู้“เฮือนภูมิปัญญาตามวิถีพอเพียง” โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรนาเสนอกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาหลากหลายกิจกรรม ในกิจกรรมเสริม “อุ้ยสอนหลาน สานสองวัย” จัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาส และฝึกฝนมัคคุเทศก์น้อย ถือเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์แพร่หลาย นอกจากคนในชุมชนเมืองลาพูนแล้ว นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ยังสามารถใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโครงการได้