เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ อปท. ทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก อปท. ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว

เทศบาลเมืองลำพูน ได้เป็นหนึ่งใน อปท. ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 ประเภทเทศบาลเมือง โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ( สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ )