ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในปริมาณขยะที่กำจัดจริง ในแต่ละวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)