ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8 (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม)