ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)