ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองลำพูน ในตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุช ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข)